Algemene voorwaarden

De voorwaarden van werving- en selectiebureau Professionals4U gelden voor alle overeenkomsten die tussen de ZZP-er en Professionals4U ontstaan, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
• De ingeschrevene van Professionals4U (hierna te noemen opdrachtnemer) verklaart hierbij dat de door hem/haar bij de inschrijving aan Professionals4U verstrekte gegevens en documenten, in het bijzonder met betrekking tot zijn/haar identiteit, nationaliteit of verblijfstitel, adres, arbeidsverleden, opleiding(en) en wensen, correct en volledig zijn. De opdrachtnemer dient Professionals4U steeds tijdig schriftelijk te informeren over wijzigingen en/of aanvullingen ten aanzien van de verstrekte gegevens, waaronder ook begrepen wordt de intrekking van een verblijfstitel of het verstrijken van de geldigheidsduur daarvan.
• De inschrijving verplicht de opdrachtnemer niet om een aanbod voor tijdelijk werk te aanvaarden. De inschrijving verplicht Professionals4U niet om tijdelijk werk aan te bieden.
• De opdrachtnemer schrijft zich minimaal voor een jaar in.
• Wanneer de opdrachtnemer de inschrijving wenst te beëindigen dan wordt dit uiterlijk 3 maand voor de datum van beëindiging schriftelijk kenbaar gemaakt.
• De opdrachtnemer kan niet rechtstreeks solliciteren op een door Professionals4U aangeboden functie. Indien de opdrachtnemer rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding wenst aan te gaan met de opdrachtgever van Professionals4U dient hij/zij Professionals4U daar vooraf over te informeren. Professionals4U gaat dan in gesprek met de opdrachtgever.
• De door de opdrachtnemer verstrekte persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. De opdrachtnemer verleent hierbij voor zover nodig toestemming aan Professionals4U om deze gegevens te verwerken (in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens), binnen Professionals4U uit te wisselen en te verstrekken aan (potentiële) opdrachtgevers en overige derden, indien en voor zover dit noodzakelijk is met het oog op de totstandkoming en uitvoering van (een) eventuele tijdelijke overeenkomst(en).
• U dient te beschikken over een WA verzekering, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een klachtenverzekering.

Klachten afhandeling Professionals4U:
Ons bureau biedt de mogelijkheid om een klacht in te dienen voor de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Dit kan door middel van het sturen van een email naar: info@professionals4u.nl. U ontvangt een mail ter bevestiging dat uw klacht per mail is ontvangen en in behandeling wordt genomen. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie van ons, wij streven ernaar om uw klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid op te lossen.

Gelezen en voor akkoord.